Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1. Správce a zpracovatel osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je:

Obchodní společnost SUNDAY BEANS s.r.o.,

se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 OSTRAVA,

IČ: 08217530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 78702,

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

Kontaktní adresa: SUNDAY BEANS s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 OSTRAVA

Telefon: +420 732 600 747

E-mail: info@kava-agape.eu

1.3 Správce je zároveň zpracovatelem osobních údajů.

1.4 Zpracovatelem osobních údajů mohou být také dodavatelské a partnerské společnosti správce, zejména takové osoby nebo společnosti, které se:

podílejí na dodání zboží nebo služeb a realizaci plateb a dopravy na základě smlouvy,
zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťují marketingové služby.

2. Text souhlasu

2.1 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky,

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

3. Jaké údaje budou zpracovány

3.1 Zpracovány budou následující osobní údaje:

jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
adresa bydliště nebo sídla a dodací adresa,
v případě firemních zákazníků také IČ, DIČ,
číslo bankovního účtu,
IP adresa,
případně další osobní údaje, které společnosti sami poskytnete v souvislosti s vyřízením své objednávky.

4. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

4.1 Osobní údaje uvedené v bodu 3.1 bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou osoby nebo společnosti zajišťující marketingové služby.

5. 5. Doba uchování osobních údajů

5.1 Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 2 let.

6. Způsob zpracování a uchování osobních údajů

6.1 Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

7.1 Jako subjekt údajů máte právo na:

přístup ke svým osobním údajům,
právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování,
právo na přenositelnost údajů (tj. právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 Nařízení),
právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení. To znamená, že takové právo máte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

7.2 Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat písemně e-mailem na info@kava-agape.eu

7.3 Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřvyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.4 Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5 Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

8.2 Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

8.3 Tento souhlas j svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

8.4 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.5 S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním internetového nebo kontaktního formuláře pro sběr e-mailů za účelem získání newsletteru nebo zaslání dotazu. Vyplněním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.6 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a může je rovněž zaslat e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Text souhlasu byl aktualizován dne 30.10.2019