Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je:

Obchodní společností Kabale s.r.o.,

se sídlem Dvořákova 959/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice,

IČ: 11840765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 47679,

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

Kontaktní adresa: Kabale s.r.o., Dvořákova 959/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Telefon: +420 733 741 780

E-mail: info@kava-agape.eu

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, adresu bydliště nebo doručovací adresu, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Výše uvedený správce osobních údajů prodávající zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese kava-agape.eu zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
e-mailovou adresu,
telefonní číslo,
adresa a dodací adresa,
v případě firemních zákazníků také sídlo, IČ, DIČ,
IP adresu,
číslo bankovního účtu,
případně další osobní údaje, které společnosti sami poskytnete v souvislosti s vyřízením své objednávky.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení,
udělený souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchování údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
po dobu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu odvolán, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

5.1 Příjemci osobních údajů mohou být spolupracující osoby a společnosti správce, kteří se

podílejí na dodání zboží nebo služeb a realizaci plateb a dopravy na základě smlouvy,
zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

5.3 Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb, e-mailingových řešení apod.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 nařízení,

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení, případně omezení zpracování dle čl. 18 nařízení,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 nařízení,

právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 nařízení,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní údaje správce uvedené výše

6.2 V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů nebo soudu.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním internetového nebo kontaktního formuláře pro sběr e-mailů za účelem získání newsletteru nebo zaslání dotazu. Vyplněním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a může je rovněž zaslat e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.7.2022